login:     hasło:       zapomniałem/am hasła
Wydział Organizacyjny Oświaty i Zdrowia - Informacje dla wnioskodawców

 

 

Informacja dla wnioskodawców

 

 

Dochody za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku należy udokumentować poprzez  m.in.:

 

- zaświadczenie pracodawcy o wysokości dochodów netto uzyskanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku,

 

- oświadczenie wnioskodawcy oraz pozostałych członków gospodarstwa domowego o wysokości dochodów netto uzyskanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku,

 

- zaświadczenie z Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (z prawem lub bez prawa do zasiłku) lub oświadczenie wnioskodawcy,

 

- oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (dotyczy osób niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy),

 

- decyzja, kserokopia decyzji, zaświadczenie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o otrzymywanych świadczeniach (zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny) - nie należy ujmować zasiłków celowych lub oświadczenie wnioskodawcy oraz pozostałych członków gospodarstwa domowego o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej,

 

- decyzja, kserokopia decyzji lub oświadczenie o otrzymanym dodatku mieszkaniowym,

 

- zaświadczenie z gminy o wielkości posiadanego gruntu rolnego (hektarów przeliczeniowych) lub oświadczenie wnioskodawcy,

 

- wyroki sądowe lub ich kserokopie o wysokości zasądzonych alimentów, zaświadczenia komornika, dowody opłaty alimentów lub oświadczenie wnioskodawcy,

 

- zaświadczenie lub oświadczenie wnioskodawcy o otrzymywanym innym stypendium,

 

- odcinek renty lub emerytury (w przypadku braku odcinka - decyzja o wysokości emerytury lub renty albo jej kserokopia) lub oświadczenie wnioskodawcy oraz pozostałych członków gospodarstwa domowego o wysokości renty lub emerytury,

 

- oświadczenie o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych,

 

- osoby prowadzące działalność gospodarczą przedstawiają informację o dochodach z tytułu prowadzonej działalności (PIT) lub składają oświadczenie o wysokości uzyskanego dochodu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku. 

 

 

 

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie