Informacja dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych,  ośrodków 
i słuchaczy kolegiów, 
zamieszkałych na terenie miasta Chojnowa, którzy maja zamiar ubiegać się o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2011/2012

 

 

W dniach od 1 do 15 września br. w Urzędzie Miejskim w Chojnowie, pok. nr 9 można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2011/2012 wraz z wymaganymi załącznikami (słuchacze kolegiów mogą składać wnioski do dnia 15 października br.).

 

Pomoc materialna o charakterze socjalnym ma na celu zmniejszenie różnic w dostępie do edukacji, umożliwienie pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej uczniów i ich rodzin.

 

Przysługuje uczniom zamieszkałym na terenie miasta Chojnowa, w rodzinie których dochód netto na jedną osobę w miesiącu poprzedzającym datę złożenia wniosku nie przekracza kryterium dochodowego zgodnie z ustawą  o pomocy społecznej, tj. 351 zł.

 

Formy przyznawania stypendium:

            a) częściowe lub całkowite pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania - po przedstawieniu przez wnioskodawcę dokumentów potwierdzających poniesienie określonych wydatków (oryginały imiennych faktur, rachunków i innych dokumentów księgowych)

 

            b) częściowe lub całkowite pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą - po przedstawieniu przez wnioskodawcę dokumentów potwierdzających poniesienie określonych wydatków (oryginały imiennych faktur, rachunków i innych dokumentów księgowych)

 

            c) pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym zakup podręczników
i innych pomocy edukacyjnych - realizowane w szczególności za pośrednictwem macierzystych szkół poprzez dokonanie przez nie zakupu podręczników i innych pomocy edukacyjnych wskazanych przez ucznia i zaakceptowanych przez jego wychowawcę

 

            d) częściowe lub całkowite pokrycie kosztów wynikających z pobierania nauki poza miejscem zamieszkania - dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych i słuchaczy kolegiów - po przedstawieniu przez wnioskodawcę dokumentów potwierdzających poniesienie określonych wydatków (oryginały imiennych faktur, rachunków i innych dokumentów księgowych)

 

            e) świadczenie pieniężne - tylko w przypadku, gdy Burmistrz Miasta Chojnowa uzna, że udzielenie świadczenia w poprzednich formach jest niemożliwe lub w przypadku słuchaczy kolegiów - niecelowe.

 

 

Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek

1.      rodziców niepełnoletniego ucznia po zasięgnięciu opinii (w fornie postanowienia) dyrektora szkoły

2.      pełnoletniego ucznia, po zasięgnięciu opinii (w formie postanowienia) dyrektora szkoły

3.      dyrektora szkoły

 

 

Druki wniosków są do pobrania od dnia 16.08.2011r. w macierzystych szkołach (teren Chojnowa), w Urzędzie Miejskim w Chojnowie, pok. nr 5 (parter) w godz. 8.00 - 15.00 oraz na naszych stronach www

 

Osoba udzielająca informacji ds. dotyczących stypendiów i zasiłków szkolnych:

Insp. ds. Oświaty, Kultury i Zdrowia - Mirosława Kamińska,   tel. 076 8186684,

Urząd Miejski w Chojnowie, pok. nr 9 (I piętro)

 

www.men.gov.pl - pomoc materialna dla uczniów

 

Pobierz wnioski:

WNIOSEK o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym-stypendium szkolne (70.50 kb)

 

WNIOSEK o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym-zasiłek szkolny (45.50 kb)

 

Wzór opinii dyrektora szkoły-postanowienie dyrektora szkoły (27.00 kb)

 

Wzór oświadczenia rodzica (25.50 kb)

 

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie