Wydział Organizacyjny, Oświaty i Zdrowia

 

Mirosława Kamińska - inspektor ds. oświaty, kultury i zdrowia

Marta Wiszniewska - inspektor ds. administracyjnych i informacji publicznej

Margareta Krześniowska - inspektor ds. kadr organizacyjnych i kadr

Renata Andreasik - inspektor ds. promocji i pozyskiwania środków pozabudżetowych

 

 

Do zadań Wydziału Organizacyjnego, Oświaty i Zdrowia należą w szczególności sprawy
z zakresu:

 

- organizowania sesji Rady, posiedzeń komisji Rady,

- prowadzenia zbioru i rejestru uchwał Rady,

- przekazywania uchwał, zapytań radnych, wystąpień i wniosków Rady odpowiednim wydziałom, jednostkom i Burmistrzowi,

- ogłaszania podjętych uchwał na urzędowych tablicach ogłoszeń oraz przekazywania podjętych uchwał do organów nadzoru, publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i w "Gazecie Chojnowskiej",

- obsługi kancelaryjnej Rady Miejskiej i Przewodniczącego Rady Miejskiej,

- prowadzenia rejestru i dokumentacji dotyczącej nadawania tytułów honorowych „Honorowy Obywatel Miasta Chojnowa" i „Zasłużony dla Miasta Chojnowa",

- współpracy ze szkołami i przedszkolami prowadzonymi przez miasto oraz nadzoru nad ich funkcjonowaniem,

- podziału subwencji oświatowej i środków samorządowych dla szkół,

- współpracy z Kuratorium Oświaty, Urzędem Gminy w Chojnowie, związkami zawodowymi
i z instytucjami prowadzącymi działalność o charakterze oświatowym,

- prowadzenia spraw z zakresu nadawania stopni awansu zawodowego nauczycielom,

- tworzenia warunków upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz współpracy
z właściwymi merytorycznie jednostkami,

- opracowywania zasad i sposobu organizacji imprez kulturalnych, rekreacyjnych, turystycznych i sportowych,

- współpracy ze stowarzyszeniami i organizacjami społecznymi działającymi na terenie miasta,

- nadzoru nad funkcjonowaniem podległych jednostek służby zdrowia,

- nadzoru i współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej,

- rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii,

- organizacji pracy i działania Urzędu,

- obsługi sekretariatu,

- spraw kadrowych i zatrudnienia,

- rozpatrywania skarg i wniosków,

 - współpracy z instytucjami zajmującymi się problematyką zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu,

- wykonywania zadań zleconych związanych z przeprowadzeniem wyborów i referendów,

- przygotowywania dokumentów i informacji do zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej urzędu - współpraca w tym zakresie z SI,

- prowadzenia spraw związanych z przyjmowaniem oraz analizowaniem ofert składanych przez organizacje pozarządowe, dotyczących planowanej realizacji zadań własnych gminy
i zleconych,

- obsługi Miejskiego Ośrodka Informacji Europejskiej (MOIE):

a/ prowadzenie działalności informacyjnej i promocyjnej Wspólnoty Europejskiej,

b/ opracowywanie wstępnych założeń projektowych dotyczących zadań kwalifikujących się do finansowania ze środków pomocowych Unii Europejskiej,

- koordynowania działalności związanej ze współpracą z zagranicą,

- wykonywania zadań związanych z kontaktami partnerskimi z innymi miastami w kraju i za granicą,

- przygotowania i realizowania programów pobytu delegacji zagranicznych,

- inicjowania i prowadzenia wszelkich form promocji w kraju i za granicą wpływających na pozytywny wizerunek miasta (wspólnie z wydz. RG - promocja gospodarcza, SI – portal miejski),

- inicjowania wspólnych przedsięwzięć (targi, wystawy, kiermasze z partnerami krajowymi
i zagranicznymi) przy współpracy z wydz. RG,

- koordynowania działalności o charakterze promocyjno - artystycznym,

- nadzorowania obchodów świąt państwowych, miejskich i okolicznościowych,

- współdziałania w zakresie wykonywania zadań reprezentacyjnych przez samorządowe władze miasta Chojnowa,

- prowadzenia spraw związanych z wydawaniem „Gazety Chojnowskiej"

- inicjowania i prowadzenia wszelkich form promocji wpływających na pozytywny wizerunek miasta (wspólnie z wydziałem RG — promocja gospodarcza),

- przygotowywania i przekazywania mediom informacji o mieście, o działalności jego organów i Urzędu (w tym obejmujących strategiczne kierunki rozwoju miasta),

- przygotowywania materiałów informacyjnych dla dziennikarzy,

- monitoringu mediów oraz udzielania odpowiedzi na publikacje prasowe, radiowe, telewizyjne lub innych środków masowego przekazu,

- przygotowywania i obsługi konferencji prasowych z udziałem kierownictwa Urzędu,

- redagowania serwisu internetowego Urzędu,

- gromadzenia materiałów archiwalnych dotyczących Miasta, prowadzenia Kroniki Miasta,

- obrony i obrony cywilnej, na podstawie ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP,
a także rozporządzeń i innych uregulowań prawnych wydanych na podstawie w/w ustawy, m.in.:

a/ odwoływanie z urlopów i zakazywanie ich udzielania pracownikom,

b/ zabezpieczenie organizacyjno-techniczne funkcjonowania Urzędu w ramach stano­wiska Kierowania
i Dotychczasowego Miejsca Pracy, na podstawie regulaminu organizacyjnego na czas wojny,

c/ opracowanie i nadzór nad realizacją planów:

- organizacji i funkcjonowania w czasie wojny muzeów, kin, bibliotek, domów kultury, placówek oświatowych, obiektów sportowych i turystycznych,

- ochrony i ewakuacji ruchomych dóbr kultury oraz zabezpieczenia dóbr nie objętych ewakuacją, także na wypadek konfliktu zbrojnego,

- przekazania i przejęcia obiektów zastępczych do realizacji zadań w zakresie oświaty,

d/ przejęcie pod nadzór i zarządzanie jednostek posiadających dobra kultury resortu kultury
i sztuki,

e/ opracowanie i nadzór nad realizacją planów:

- poszerzania i przekształcania zakładów służby zdrowia,

- formowania szpitali rezerwowych,

- przygotowania zastępczych miejsc szpitalnych.

 

 

 
serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie