login:     hasło:       zapomniałem/am hasła
Wydział Organizacyjny Oświaty i Zdrowia - Zasiłki szkolne

 

 

Zasiłki szkolne

 

Zasiłki szkolne przyznawane są na wniosek

1.      rodziców niepełnoletniego ucznia po zasięgnięciu opinii (w formie postanowienia) dyrektora szkoły

2.      pełnoletniego ucznia, po zasięgnięciu opinii (w formie postanowienia) dyrektora szkoły

3.      dyrektora szkoły

Do ubiegania się o zasiłek szkolny uprawnieni są wszyscy uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

·                 mają miejsce zamieszkania na terenie miasta Chojnowa

·                 w rodzinie zaistniało zdarzenie losowe

 

  • Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym

    zasiłek szkolny realizowany jest poprzez zwrot poniesionych na CELE EDUKACYJNE  wydatków, po ich udokumentowaniu

     

     

  • serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie