Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym

dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Chojnowa

 

 

Regulamin określa sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego oraz formy,
w jakich udziela się stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego.

 

SPOSÓB  USTALANIA  WYSOKOŚCI  STYPENDIUM  SZKOLNEGO

 

§ 1. 1. Wysokość stypendium, bez względu na formę, w jakiej jest udzielone, ustala się na podstawie miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia zgodnie
z poniższą tabelą.

 

L.p.

Miesięczny dochód na osobę
w rodzinie ucznia w relacji do kryterium dochodowego określonego w art. 90d ust. 7 ustawy z dnia
7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572
z późn.zm.)

Miesięczna wysokość  stypendium szkolnego liczona od kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia
28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255,
z późn. zm.)

 

1.

do 10%

80 %  -  200%

 

2.

powyżej 10%  do  50%

80%  -  160%

 

3.

powyżej 50%  do  100%

80%  -  100%

 

 

        2. Miesięczna wysokość stypendium szkolnego, o której mowa w ust. 1,  może zostać podwyższona  o 20% i nie może przekroczyć miesięcznie 200% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255, z późn. zm.) w przypadku:

1) uczniów szkół ponadgimnazjalnych i słuchaczy kolegiów ze względu na pobieranie przez nich nauki poza miejscem zamieszkania,

2) uczniów i słuchaczy kolegiów ze względu na ich udział w zajęciach edukacyjnych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, po przedstawieniu przez nich dokumentu potwierdzającego ten udział.

 

§ 2. Burmistrz Miasta Chojnowa przyznaje stypendium szkolne uwzględniając miesięczny dochód na osobę w rodzinie ucznia oraz następujace okoliczności dodatkowe:

1) występujące w rodzinie ucznia m.in.: wielodzietność, bezrobocie, niepełnosprawność i jej stopień, ciężka lub długotrwała choroba, alkoholizm lub narkomania.

 

§ 3. Stypendium szkolne wypłacane jest jednorazowo w terminach:

1) do dnia 31 grudnia dla stypendiów przyznanych w okresie pomiędzy wrześniem
a grudniem danego roku szkolnego,

2) do dnia 30 czerwca dla stypendiów przyznanych w okresie pomiędzy styczniem
a czerwcem danego roku szkolnego.

 

FORMY  UDZIELANIA  STYPENDIUM  SZKOLNEGO

 

§ 4. Stypendium szkolne dla uczniów biorących udział:

1) w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,

2) w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia 
realizowane w szkole w ramach planu nauczania może być udzielone w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów tego udziału.

 

§ 5. Stypendium szkolne może być udzielone również w formie pomocy rzeczowej
o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności w formie zakupu podręczników szkolnych.

 

§ 6. Stypendium szkolne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i słuchaczy kolegiów, którzy pobierają naukę poza miejscem zamieszkania może być udzielone również w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów wynikających z  pobierania nauki poza miejscem zamieszkania.

 

§ 7. Jeżeli Burmistrz Miasta Chojnowa uzna, że udzielenie stypendium w formach,
o których mowa w § 8, § 9 i § 10 nie jest możliwe, lub w przypadku słuchaczy kolegiów nie jest celowe, stypendium szkolne może zostać udzielone w formie świadczenia pieniężnego.

 

§ 8. 1. Stypendium szkolne przyznane w formach, o których mowa w § 8 i § 10 realizowane jest  poprzez zwrot poniesionych wydatków na podstawie imiennej listy wypłat sporządzonej po przedstawieniu przez wnioskodawcę dokumentów (oryginałów imiennych faktur, rachunków i innych dokumentów księgowych) potwierdzających poniesienie określonych wydatków. Wypłata stypendium nastąpi gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Chojnowie lub przelewem na rachunek bankowy wskazany przez wnioskodawcę.

          2. Stypendium szkolne przyznane w formie, o której mowa w § 9 realizowane jest w szczególności za pośrednictwem macierzystych szkół poprzez dokonanie przez nie zakupu podręczników i innych pomocy edukacyjnych wskazanych przez ucznia
i zaakceptowanych przez jego wychowawcę. Szkoła po przedstawieniu dokumentów potwierdzających poniesienie określonych wydatków (faktury, rachunki, lista uczniów) otrzyma ich zwrot.          

          3. Stypendium szkolne przyznane w formie, o której mowa w § 11, realizowane jest gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Chojnowie na podstawie imiennej listy wypłat lub przelewem na rachunek bankowy wskazany przez wnioskodawcę.

 

§ 9. 1. Wysokość stypendium i okres, na jaki zostaje przyznane, uzależnione są od wysokości dotacji celowej  przekazanej z budżetu państwa na realizację świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.      

           2. W przypadku niewystarczających środków finansowych, o których mowa
w ust. 1, w pierwszej kolejności stypendia zostaną przyznane uczniom z rodzin
o najniższych dochodach. 

           3. Uczniom o podobnej sytuacji materialno-bytowej zostaną przyznane porównywalne stypendia co do wysokości i okresu, na jaki są przyznawane.

 

TRYB  I  SPOSÓB  UDZIELANIA  ZASIŁKU  SZKOLNEGO

 

§ 10. O wysokości zasiłku szkolnego decyduje Burmistrz Miasta Chojnowa, mając na względzie art. 90e ust. 3 ustawy o systemie oświaty i kierując się indywidualną oceną skutków zdarzenia losowego.

 

§ 11. 1. Zasiłek szkolny realizowany jest poprzez zwrot poniesionych wydatków na podstawie imiennej listy wypłat.

         2. Wypłata zasiłku nastąpi gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Chojnowie, w terminie do 30 dni od daty wydania decyzji o jego przyznaniu i przedstawieniu przez wnioskodawcę dokumentów potwierdzających poniesienie określonych wydatków (oryginałów imiennych faktur, rachunków i innych dokumentów księgowych).

§ 12. 1. Wnioski o przyznanie zasiłku szkolnego składa się w Urzędzie Miejskim
w Chojnowie.

            2. Wnioski, o których mowa w ust. 1, rozpatrywane są na bieżąco.

 

 

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie