Informacja dla pracodawców zatrudniających młodocianych pracowników

 

 

W związku z §3a rozporządzenia z dnia 28 maja 1996r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 1996r., Nr 60, poz. 278 z poź. zm.) pracodawcy zobowiązani są do poinformowania gmin właściwych
ze względu na miejsce zamieszkania pracownika młodocianego, o zawarciu
z młodocianym umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego

 

 

Na podstawie art. 70 b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.
z 2004r., Nr 256, poz. 2572 z poź. zm.) pracodawcy mogą uzyskać od gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika, dofinansowanie kosztów jego kształcenia w celu przygotowania zawodowego.  

 

Przyznanie dofinansowania uwarunkowane jest posiadaniem przez pracodawcę kwalifikacji wymaganych do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych oraz zdaniem przez młodocianego stosownego egzaminu.

 

Dofinansowanie przyznawane jest na wniosek pracodawcy w terminie 3 miesięcy od ukończenia przez młodocianego pracownika nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy. 

 

 

 

 

Wnioski składa się w Urzędzie Miejskim w Chojnowie, pok. nr 9 (I piętro).

Sprawy dot. dofinansowania prowadzi Mirosława Kamińska, tel. 076 8186684

 

Pobierz wniosek:

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANEGO PRACOWNIKA (37.50 kb)

 

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie